Общи условия

Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта nasmetka.info

Дефиниции

В настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:
Потребител – лице, което ползва услуги, достъпни през уебсайта nasmetka.info
Доставчик – pcheaven.eu
Услуги – всякакъв достъп до информация, посредством уебсайта nasmetka.info

Настоящите Общи условия са достъпни на уебсайта nasmetka.info. Ползването на услугите, достъпни през уебсайта nasmetka.info съставлява съгласие на потребителя с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

Доставчикът си запазва правото да извършва промени в Общите условия по всяко време, като ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на уебсайта nasmetka.info.

Предмет

Доставчикът предоставя на потребителите достъп до публикуваното на уебсайта nasmetka.info съдържание и използване на предоставяните посредством уебсайта услуги.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да ползва услугите, достъпни посредством уебсайта nasmetka.info.

Потребителят се задължава да не използва, адаптира, изменя, разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта nasmetka.info, освен ако използването е за лични и нетърговски цели. При използване на информация от уебсайта nasmetka.info за други цели, позоваването с хиперлинк към сайта, източник на информацията, е задължително.

Потребителят се задължава да използва услугите, достъпни през уебсайта nasmetka.info по начин, който не накърнява правата и законнитe интереси на трети лица.

Потребителят се задължава да не използва услугите, достъпни през уебсайта nasmetka.info по начин, който ограничава или препятства използването на услугите от трети лица.

Потребителят се задължава при използване на услугите, достъпни през уебсайта nasmetka.info, включително при публикуване на коментари, да не прави достояние на трети лица:

* информация, която противоречи на закона, правилата на морала и добрите нрави
* информация и материали, накърняващи честта и достойнството на трети лица
* заплашителни, неприлични, оскърбителни материали
* порнографски материали
* информация и материали, които нарушават права на трети лица, включително, но не само авторски права
* материали, съдържащи конфиденциална информация

Потребителят се задължава да не публикува мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни.

Ограничение на отговорността

Доколкото nasmetka.info е хоби блог, Доставчикът не носи отговорност за верността, пълнотата и актуалността на информацията, достъпна посредством уебсайта, както и за удовлетвореността на потребителите от качеството на услугите и пригодността на информацията за определени цели.

Доставчикът не гарантира качеството на предоставяните услуги и не носи отговорност при непредоставянето им.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие използването или невъзможността за използването на информацията посредством уебсайта nasmetka.info.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие спиране, прекратяване или промяна в предоставяните посредством уебсайта nasmetka.info услуги.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие на действия на трети лица, включително нерегламентиран достъп и инсталиране на вируси.

Доставчикът не носи отговорност за информация, съдържаща се в уебсайта, достъпна за Потребителите посредством електронни препратки, публикувани на уебсайта nasmetka.info, рекламни материали и обяви, потребителски коментари, както и за качеството на продукти или съдържанието на услуги, достъпни на или от този уебсайт, както и изобщо за достъпността на сайтовете на трети лица или материали, за които потребителите са получили достъп през уебсайта nasmetka.info.

Доставчикът не носи отговорност за вреди причинени на потребителя във връзка с отношения, възникнали между Потребителя и трети лица по повод на такава информация, продукти и услуги.

Интелектуална собственост

При използването на услугите посредством уебсайта nasmetka.info, Потребителят има достъп до обекти на интелектуалната собственост, които принадлежат на Доставчика или на лице, отстъпило право на ползване на Доставчика. Потребителят няма право да използва и разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта, освен за лични нужди и с нетърговска цел. При използване на информация от уебсайта nasmetka.info за други цели, позоваването с хиперлинк към сайта, източник на информацията, е задължително.

Публикуване на съдържание

При публикуване на съдържание във вид на коментар на сайтовете от Потребителя, включително текст, графика, видео или аудио („Съдържание“), потребителят предоставя на Доставчика всички права, съгласно приложимото законодателство, даващи възможност за неограничено ползване на това Съдържание, без да е необходимо каквото и да било заплащане от страна на Доставчика, включително, но не само правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, да създава производни материали, разпространява, изпълнява, поставя и използва всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и по всички медии, известни понастоящем или създадени по-късно, за най-дългия допустим от закона срок. В случай, че не възнамерявате да предоставите тези права на Доставчика, моля не публикувайте Съдържание на Сайта.

Чрез публикуване на Съдържание на сайта Потребителите гарантират, че:
* Съдържанието е оригинално и потребителят е притежател на авторските права;
* нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно и не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права на неприкосновеност на личността, права за публикуване, и всякакви други права на трети лица;
* Доставчикът може да възпроизвежда и използва по всякакъв друг начин Съдържанието и да ползва правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към съответния потребител или трети лица;
* Потребителят, публикувал Съдържанието, е получил всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Доставчика няма да накърни никакви права на трети лица.

Обезщетения

Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички претърпени вреди, включително правни разноски, в резултат на действия при използване на услугите, достъпни през уебсайта nasmetka.info в нарушение на българското законодателство или настоящите Общи условия.

При извършване от Потребителя на действия, противоречащи на българското законодателство или на тези Общи условия, Доставчикът има право да преустанови достъпа на Потребителя до услугите, предоставяни посредством уебсайта nasmetka.info.

Недействителност

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия се окаже недействителна, съгласно действащото законодателство, това не води до нищожност на целите Общи условия.

Приложимо право

Тези Общи Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Възникналите спорове се отнасят към съответните компетентни съдилища в Република България.

Лични данни

С регистрацията си в игрите на сайта nasmetka.info, потребителите предоставят на Доставчика данни, които биха могли да се класифицират като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и чрез регистрацията си дават своето изрично съгласие предоставените данни да бъдат събирани и по друг начин обработвани от Доставчика, за целите на администрирането на игрите в уебсайта nasmetka.info.

Предоставените от потребителите данни могат да бъдат използвани и за предоставянето на рекламни и маркетингови материали от страна на Доставчика. В случай на несъгласие на потребител предоставените от него данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг, потребителят има право да изрази това изрично и такива съобщения няма да му бъдат изпращани.

Обработването на лични данни, предоставени от потребителите, се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.